Adatkezelési tájékoztató

A Coffee Lovers Kft. adatkezelői nyilvántartása (adatkezelések nyilvántartása)

 

A Coffee Lovers Kft. (székhely: 2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7., cjsz: 13-09-141776, adószám: 25856279-2-13, telefonszám: 06703811178, e-mail: info@coffeelovers.hu, önállóan képviseli: Nagy Gábor Márton ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő / kapcsolattartó neve, elérhetősége: ), mint Adatkezelő, megfelelve az Infotv 25/E §-nak és a GDPR 30. cikkének, a kötelező adatkezelői nyilvántartást a következő módon és megjegyzésekkel vezeti:

 

 • az adatkezelői nyilvántartás részét képezi az adatkezelési tájékoztatók/leírások összessége, amelyek részletesen tartalmazzák az Adatkezelő által aktuálisan végzett összes adatkezelési tevékenységet, amely így az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának is tekinthető.

 

 • az adatkezelői nyilvántartás részét képezi az adatközlések (továbbítások, átadások) címzettjeit tartalmazó nyilvántartás.

 

 • az adatkezelői nyilvántartás részét képezi az adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

 • az adatkezelői nyilvántartás részét képezi az adatbiztonság általános megfoglalmazása.

 

 • az adatkezelői nyilvántartás részét képezi az érintettek hozzáférési jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó Adatkezelői intézkedések jogi és ténybeli indokait tartalmazó nyilvántartás.

 

Lezárva: 2020. február hó 17. napján

Nagy Gábor Márton ügyvezető

Coffee Lovers Kft.

 

A Coffee Lovers Kft. által végzett egyes adatkezelési tevékenységek leírásai/tájékoztatói

 

Bevezetés

Minden esetben, amikor és ahogyan az adatkezelési tájékoztatót elérhetővé kell tenni érintettek számára, úgy a jelen tájékoztatót is csatolni kell hozzá, mert az alábbiak kiegészítik az összes adatkezelési tevékenység tájékoztatóját!

 

1. fejezet: Milyen adatbiztonsági intézkedéseket hajt végre az Adatkezelő?

 

 1. Az Adatkezelő fizikai és logikai (informatikai) biztonsági intézkedéseket hajt végre, amelyet a szabályozás (adminisztratív intézkedés) kiegészít.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló fizikai és logikai intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika és tudomány mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Adatkezelő a végrehajtott adatbiztonsági intézkedéseket évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítást eszközöl.

 

2. fejezet: Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

 

 1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen (jelen esetben ez nem alkalmazható, mert a jogalap a GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

 

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 


Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

 

Érintett jogaival az Adatkezelő elérhetőségeire küldött kérelemmel élhet:

 

Coffee Lovers Kft.

2/504

székhely: 2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7.

e-mail cím: info@coffeelovers.hu

 

Panasztétel joga

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Egyszeri információkérés és -adás adatkezelése

 

Ebben az esetben az érintett egyszeri információt kér az Adatkezelőtől, amelyet az Adatkezelő megválaszol, vagy kérelem nélkül az Adatkezelő az érintettet értesíti (nem reklám és nem üzletszerzési célból, hanem tájékoztatás történik), az ügy lezárul.

 

Az adatkezelés független az információkérés, a tájékoztatáskérés módjától, konkrét céljától.

 


Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

 

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt, tájékoztatót kérjenek, vagy kérelem nélkül, tájékoztatást kapjanak.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja függően a információkérés és információadás konkrét céljától, eszközétől, módjától:
  1. érintett önkéntes hozzájárulása, kérelme (pl. egy kérdés, kérés közlése az Adatkezelő felé)
  2. jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír
  3. megállapodáson alapul (pl. Adatkezelő részéről az érintett felé tett teljesítésről/lehetetlenülésről szóló egyszeri tájékoztatás)
  4. jogos érdeken alapul (pl. Adatkezelő adataiban történt változás)
  5. érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. Kezelt adatok köre és célja tipikusan a következő:

 

név* azonosítás

e-mail cím/levelezési cím* kapcsolattartás

kérdés tartalma válaszadás, tájékoztatás

tájékoztatás adatkörei válaszadás, tájékoztatás

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
  3. Érintettet külön kérése nélkül is tájékoztathatja az Adatkezelő adott célból, ha ahhoz megfelelő jogalappal (pl. megállapodás, jogi köt. teljesítése, jogos érdek) rendelkezik.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. cél megvalósulásáig, vagy
  2. törlési kérelemig,
  3. jogszabályban meghatározott határidőben, vagy
  4. elévülési időben, vagy
  5. jogos érdek megszűnéséig.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatok harmadik fél számára nem kerülnek közlésre, kivéve, ha azt érintett kifejezetten kéri, vagy ha jogszabályi kötelezettségen alapul.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedéseket a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatást (adatkezelést) nem tudja nyújtani, elvégezni.

 

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. A kapcsolattartás ebben az adatkezelésben azt jelenti, hogy nem egyszeri alkalomról van szó.

 

Ide tartozik a kapcsolatápolás ügyfelekkel, és az aktív ügyfelek telefonos megkeresése is.

 

 


Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az adatkezelés jogalapja:

  1. az érintett önkéntes hozzájárulása (így érintett kérelme)
  2. abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul (pl. teljesítésről/lehetetlenülésről szóló tájékoztatás)
  3. kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is
  4. jogszabályi kötelezettség teljesítése
  5. érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

levelezési/e-mail cím* kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb,

érintett által megadott adat válaszadás

tájékoztatás adatkörei válaszadás, tájékoztatás

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Speciális cél lehet marketing/értékesítési aktivitás. Ebben az esetben lásd a konkrét cél vonatkozó adatvédelmi leírását/tájékoztatóját is.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 

  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intéz az Adatkezelő felé.
  2. Kapcsolatot az Adatkezelő is felveheti az érintettel kérdése megválaszolása, vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján.
  3. A kérdés, kérés, az adott tájékoztatás tartalma és a jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

  1. cél megvalósulásáig, vagy
  2. törlési kérelem végrehajtásáig, vagy
  3. elévüléséi időben,
  4. jogszabályban meghatározott határidőben, vagy
  5. jogos érdek megszűnéséig.

 

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben. Bizonylat alapjául is szolgálhat, tehát adott esetben a levelezés megőrizhető a számviteli bizonylat alátámasztása miatt.

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adat harmadik fél számára akkor kerül közlésre, ha adatfeldolgozót vesz igénybe, vagy ha a továbbítás jogszabályi feltételei fennállnak. Adatkezelő az adattovábbításról tájékoztatja az érintettet, kivéve, ha jogszabály a tájékoztatást megtiltja.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

 

Az érintetti ajánlatkérés és arra adott ajánlat különböző módokon történhet, de az adatkezelés független a konkrét céltól, módtól, formától.

 


Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik Érintettek

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől (akár egyedi, személyre szabott) ajánlatot kérjenek.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja, ha az ajánlatkérés az érintettel kötendő a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Kezelt adatok köre és célja:

 

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
email cím kapcsolattartás
ajánlati felhívás tárgya, tartalma ajánlatadáshoz

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő

 


  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.
  2. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.
  3. érintett érvényességi időben tett jelzése alapján az érvényességi időn túl is kezelheti az adatokat jogos érdek alapján, a jelzésben tett határideig.

 

Az adatkezelés gyakorlati megvalósulása: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő törli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. kimenő e-mail, ajánlat), vagy ezekből a személyes adatokat.

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adat harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik bármilyen megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés, legyen a szerződő fél érintett, vagy Partner, vagy harmadik fél kapcsolattartója.

 


Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában 8 évig vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

 1. Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Jogalap:
  1. megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja, ha a szerződést kötő fél az érintett maga.
  2. Amennyiben a megállapodásban az érintett szervezet képviselője, vagy kapcsolattartója, úgy adatainak kezelése jogos érdeken alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. Kezelt adatok köre és célja: lásd a megállapodásban, de tipikusan a következők:

 

név* azonosítás


szül. hely, idő azonosítás

anyja neve azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme

fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme

jogok és

kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat jellemzően a következő:
  1. Az érintett az Adatkezelő egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.

  2. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja.

  3. Felek önkéntesen és befolyásmentesen kötik meg egymással a megállapodást.
  4. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti későbbi visszakereshetőség, bizonyítás alapjaként.
  5. Adatkezelő érintettet, vagy érintett az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

 

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama:

 1. 8 évig, tekintettel arra, hogy a számviteli tv. 166. §-a alapján számviteli bizonylatnak minősül, amelyet a 169. § alapján 8 évig kell megőrizni
 2. előfordulhat olyan megállapodás, amely maga határozza meg azt, hogy a jogviszony megszűnését követően mennyi ideig kell azt megőrizni, tárolni, tehát kezelni;
 3. előfordulhat olyan megállapodás, amelyet jogszabály vagy az Adatkezelő nem leselejtezhetőnek minősít, ekkor az nem törölhető, nem semmisíthető meg.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait a II. sz. melléklet tartalmazza.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelése

 

Az adatkezelés független attól, hogy az időpontegyeztetés milyen módon, milyen fórumon keresztül történik, hogy mi annak konkrét célja, vagy hogy ki kezdeményezi.

 

Tipikus példa lehet ügyfél, vagy leendő ügyfél, vagy Partner, vagy leendő Partner képviselőjének időpontegyeztetése az Adatkezelővel.

 


Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy ha jogszabály írja el, jogi kötelezettségen alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyezte Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, termékeiről, egyéb kérdésekről.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az időpontegyeztetés és -foglalás
  1. önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy
  2. a GDPR 6. cikk 1. b. pontján alapul, ha az időpontegyeztetés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges

téma/tárgy felkészülés, megfelelő feltételek biztosítása

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 

 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.
 2. Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé megerősíti.
 3. Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés konkrét célját teljesítsék.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama

 

  1. cél megvalósulásáig.
  2. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatok kezelése.

 


Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek

 

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik kezeléséhez, pl. felvételéhez, gyűjtéséhez, tárolásához, továbbításához, stb. valamilyen konkrét célból.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

szül. hely, idő azonosítás

hozzájárulási nyilatkozatban

megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez

szükséges

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága (elszámoltathatóság elve), valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges, valamint kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan a következő:

 

  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
  2. Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
  3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
  4. A hozzájárulás visszavonása, pl. a weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás az Adatkezelő kapcsolattartási lehetőségein, írásban lehetséges, miután az érintett megfelelően és kétséget kizáróan azonosította önmagát.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

 1. érintett kérésére törlésig/hozzájárulás visszavonásáig – ekkor nem a hozzájáruló nyilatkozatok kerülnek megsemmisítésre, hanem az Adatkezelő az érintett adatait azokból az állományokból törlik, amely állományokba a hozzájárulás teljesítése miatt bekerült (pl. hírlevél adatállomány)
 2. a hozzájáruló nyilatkozat törlésére a visszavonást követő elévülési idő (5 év) leteltét követően kerül sor tekintettel arra, hogy a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt történő adatkezelés jogszerűségét, amelyet az Adatkezelőnek bizonyítani kell.

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: a II. sz. mellékletben kerültek megnevezésre a címzettek, ha a hozzájárulással kapcsán adattovábbítás/adatfeldolgozás történik.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Reklamációval/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés a fogyasztóvédelmi törvény alapján

 

Ide tartozik az érintetti, mint fogyasztói panaszok kezelése.

 


Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett az Adatkezelő által számára értékesített termékre, nyújtott szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Lásd a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

 1. Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 2. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 3. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra is lehetősége van.
 4. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
 5. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.
 6. Adatkezelő a panaszkezelési szabályzata szerinti lépéseket és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított, jogszabályban meghatározott időben kezeli. A hatályos előírás az 5 évig történő tárolás.

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van. Például alternatív vitarendezést igénybe vevők adatai a Békéltető Testületnek kerülnek átadásra.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

Érintetti nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés – ügyfél és Partner törzs

 


Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns) megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik érintettek, esetleg partner

 

 1. Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartást vezet természetes személy ügyfeleiről, Partnereiről, valamint nem természetes személy ügyfelei, Partnerei képviselőiről, kapcsolattartóiról, amely nyilvántartás(ok)ba manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

  1. megállapodáson alapul (a GDPR a 6. cikk 1. b. pontja), vagy
  2. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy
  3. az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 

Adatkezelő jogos érdeke abban nyilvánul meg, hogy fel kell jegyezni az érintett adatait ahhoz, hogy vele kapcsolatot tudjon létesíteni, tartani.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

 

név* azonosítás, megszólítás

születési hely, idő* azonosítás

családi állapot* megbízó Partner követeli meg

munkakör statisztika

lakcím* azonosítás

telefonszám* azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím* azonosítás, kapcsolattartás

pénzügyi adatok* ajánlatadás, nyomonkövetés

kockázatvállaló képesség* ajánlatadás

érintett megjegyzései, kérései kapcsolattartás

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns).

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 

  1. Adatkezelő a fenti adatokat kapcsolatfelvétel, regisztráció, megrendelés, megállapodás, vagy más, megfelelően alátámasztott célból és módon megkapja az érintettől.
  2. Az érintetti adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló elektronikus nyilvántartó rendszerbe (esetleg papír alapú nyilvántartásba) az adatkezelés céljainak elérése érdekében.

  3. Adatkezelő az adatokat rendszeresen, az Adatkezelő adatvédelmi vezetése által meghatározott időszakonként felülvizsgálja, adategyeztetést végez az érintettekkel.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

  1. érintett kérésére törlésig,

  2. adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,
  3. érintett halála miatt történő törlésig,
  4. ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.
  5. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni. Ebben az esetben az Adatkezelő alátámasztja döntését.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: hatóság, bíróság számára kerülhet közlésre hivatalos megkeresés esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

 

Ide tartozik az adatok továbbítása és átadása is, tehát személyes adatok továbbítása adatkezelő(k) felé, pl. kiszállítást végző felé.

 


Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Sajátos cél hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

 1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adatközlés (adattovábbítás, adatátadás) lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait közli (továbbítja, átadja, megosztja) az adatközlési címzett felé.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az adattovábbítás jogalapja

 

  1. az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy
  2. szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges,
  3. jogszabály alapján kötelező, vagy
  4. jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Kezelt adatok köre és célja:

 

név azonosítás

email cím kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

egyéb adat cél megvalósulásához

elengedhetetlenül szükséges

 

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek közlésre harmadik személy felé, ha a közlés jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Mi az adatkezelés célja?

 


 1. Az adatkezelés, tehát az adatok közlésének célja egy vagy több adott, specifikus cél, amelyről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet. Tekintettel arra, hogy az adatközlés tipikusan egy másik adatkezelést kiegészítő, kisegítő adatkezelés, ezért előzetesen és általánosan, a jelen tájékoztatóban a konkrét célt megfogalmazni nem lehet.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
 2. Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához/közléséhez (együttesen: közléséhez) kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ a közléshez.
 3. Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.
 4. Adatkezelő az adatokat a címzett számára eljuttatja betartva az adatbiztonság követelményét, a bizalmasság alapelvét.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

  1. cél megvalósulásáig, vagy
  2. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy
  3. jogszabályban meghatározott határidő, vagy
  4. jogos érdek megszűnéséig.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: tipikusan közvetlenül az érintettől, vagy adatfeldolgozótól, közhiteles nyilvántartásból.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

PÉNZÜGYI MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő és az Adatkezelő részéről történő átutalással kapcsolatos adatkezelés.

 


Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik saját nyilvántartásból, érintettektől

 

 1. Adatkezelő harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Adatkezelés jogalapja:

 

  1. az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás alapján kötelező.
  2. Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja

 

számlabirtokos neve* azonosítás

bankszámla száma* azonosítás, utalás

közlemény* azonosítás

összeg* azonosítás

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a szállítólevelek, számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jogosultsággal rendelkező vezető általi jóváhagyást követően, ellenőrzés után, a banki átutalást végrehajtja.
  3. Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

  1. elévülési időben (5 év).
  2. ha jogszabály előír tárolási időt, úgy e tárolási időben.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: saját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank, könyvelő felé, e személy(ek) a II. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: a bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében. Egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az e-számla és hagyományos számla kibocsátása is, valamint minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum kibocsátása, ha a dokumentum személyes adatokat tartalmaz.

 


Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba) 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

 1. Adatkezelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése miatt számlakibocsátásra kötelezett.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba).

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Kezelt adatok köre és célja:

 

A 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák, különösen, de nem kizárólagosan a vevő (mint érintett) neve és címe. Az adatok kezelésének célja a jogszabályi előírások betartása.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat különösen, de nem kizárólagosan a következő:

 


  1. Adatkezelő az érintett felé teljesít, az érintett pedig az Adatkezelő felé pénzügyi teljesítést indít meg. A teljesítés a számla kibocsátás alapja.
  2. Érintett az Adatkezelő számára adatszolgáltatást hajt végre a számla kibocsátásához, a számla kötelező tartalmi elemeinek rögzítéséhez. Amennyiben az érintett nem szolgáltat adatot, vagy valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, úgy Adatkezelő nyugtát vagy más, személyes adatot nem tartalmazó, de számvitelileg megfelelő dokumentumot bocsát ki. Amennyiben az Adatkezelő a teljesítését megelőzően már tudomással bír arról, hogy az érintett nem bocsát vagy nem valós adatokat bocsát a rendelkezésére, úgy köteles a teljesítést visszatartani, érintett számára nem szolgáltatni.
  3. Adatkezelő az adatokat feldolgozza, a számlát kiállítja és adatfeldolgozó könyvelő Partnere felé továbbítja azokat, ha ilyen Partner szolgáltatásait igénybe veszi.
  4. Adatkezelő, vagy Adatkezelő adatfeldolgozója a számlák adattartalmát az illetékes adó- és vámhivatal felé továbbítja.
  5. Adatkezelő a számlát a vonatkozó időtartamban papír alapon, vagy ha e-számláról van szó, elektronikus úton megőrzi.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: könyvelő adatfeldolgozó, valamint az adó- és vámhatóság felé. Adatközlés történhet még könyvvizsgáló felé, hatósági és bírósági ügyben hatóság, bíróság felé.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az e-számla és hagyományos számla befogadása is, valamint minden, a számviteli bizonylattal egy tekintet alá eső dokumentum befogadása, ha a dokumentum személyes adatokat tartalmaz.

 

Számlát kiállíthat például egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, őstermelő, stb. is, amely esetben a kiállító adatai egyben érintetti adatok, továbbá a számla, vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentum, vagy ezek bármelyikének melléklete tartalmazhat (további) személyes adatot.

 


Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §) minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan számlát kiállító fél

 

 1. Adatkezelő, amennyiben a számla befogadásának feltételei fennállnak (így többek között a szerződésszerűen történt teljesítés, teljesítésigazolás/jegyzőkönyv került aláírásra, a számla formailag és tartalmilag is megfelelő) köteles a számlát befogadni, letárolni.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapján.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

 

A 2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák, különösen, de nem kizárólagosan a kiállító (mint érintett) neve és címe. Az adatok kezelésének célja a jogszabályi előírások betartása.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat különösen, de nem kizárólagosan a következő:
 2. Szerződésszerű teljesítés történik az Adatkezelő felé. Felek teljesítési jegyzőkönyvet/igazolást vesznek fel. A teljesítő fél elektronikus vagy hagyományos számlát (vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentumot) állít ki, amely tartalmában személyes adatot tartalmaz.
 3. Adatkezelő a számlát befogadja, elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásába rögzíti, letárolja, adatfeldolgozó könyvelő Partnere felé továbbítja, ha ilyen Partner szolgáltatásait igénybe veszi.
 4. Adatkezelő a számlát (vagy azzal egy tekintet alá eső dokumentumot) a vonatkozó időtartamban papír alapon, vagy ha e-számláról van szó, elektronikus úton megőrzi.
 5. A megőrzési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítése esetén az Adatkezelőnek elektronikusan kell megőriznie a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is (lásd: 2007. évi CXXVII. tv. 179. § 2. bek.)

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül a számlát kiállító féltől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: könyvelő adatfeldolgozó, valamint az adó- és vámhatóság felé. Adatközlés történhet még könyvvizsgáló felé, hatósági és bírósági ügyben hatóság, bíróság felé.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

A https://coffeelovers.hu/; https://coffeetry.hu/ oldalakra történő regisztráció

 


https://coffeelovers.hu/; https://coffeetry.hu/ weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál lásd a weboldalon és az adatkezelés tájékoztatójában érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, akik az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

felhasználónév* azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

jelszó* azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

e-mail* azonosítás, kapcsolattartás

név azonosítás

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatkezelés célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

 1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

 1. érintett kérésére törlésig, vagy
 2. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait a II. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

A https://coffeelovers.hu/; https://coffeetry.hu/ oldalra történő bejelentkezés

 


A https://coffeelovers.hu/; https://coffeetry.hu/ oldalra történő bejelentkezés adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül érintettek

 

Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

regisztráció során megadott

felhasználónév * azonosítás, bejelentkezés

e-mail cím* azonosítás, bejelentkezés

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

 1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 3. Amennyiben az felhasználónév és e-mail cím páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
 4. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
 5. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

 1. érintett kérésére törlésig.
 2. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait a II. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az Adatkezelőtől a https://coffeelovers.hu/; https://coffeetry.hu/ weboldalon (webshop-on) keresztül történő megrendelés.

 


Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás Fogyasztó esetén a megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Visszautasításig vagy 8 évig, mert számviteli bizonylat alapját képezi, Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

 

Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), amennyiben természetes személynek minősül a szerződést kötő fél. Amennyiben érintett kapcsolattartó/képviselő, úgy személyes adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk 1. f.) alapul.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

megrendelő neve, címe azonosítás

vevőkód (amennyiben van) azonosítás

ügyintéző személy neve, elérhetősége azonosítás,

kapcsolattartás

szállítási cím szállítás (ha

értelmezhető)

számlázási cím számlázás

preferált kiszállítási dátum és időpont kiszállítás (ha

értelmezhető)

megrendelt termék/szolgáltatás adatai termék

beazonosítása/

szolg. teljesítése

 

Mi az adatkezelés célja?

 

Az adatkezelés célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
 3. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 4. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 6. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 

 1. visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,
 2. elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylat alapját képezi.

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, e személyek a II. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Weboldal látogatási adatok

 

Hivatkozások és linkek

 

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

Cookie-k

 

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

 

Feltétlenül szükséges cookie-k

 

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

 

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

 

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

 

Funkcionális cookie-k

 

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

 

Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

 

Harmadik fél által biztosított cookie-k

 

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

Analitika, Facebook pixel (képpont)

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

Facebook remarketing

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 

Google Adwords remarketing

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

 

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

 

 

MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

Hírlevél küldése

 


Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek

 

Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel fel az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.).

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

e-mail cím hírlevél kiküldése

 

Mi az adatkezelés célja?

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg

 

 1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
 2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

Mi az adatkezelés módja?

 

Az adatkezelés módja:

 

 1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
 2. küldés elektronikusan, automatizáltan
 3. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben a II. sz. melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@coffeelovers.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Coffee Lovers Kft., 2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7.

 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés

 

Ügyfélelégedettség mérése lehet termékkel, vagy szolgáltatással, folyamattal vagy Adatkezelő magatartásával kapcsolatos, és történhet elektronikus úton, papír alapon, telefonon vagy más módon keresztül is.

 


Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás Adatkezelő jogos érdeke, de lehet hozzájárulás is Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik saját érintetti nyilvántartás

 

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú kérdőív útján, telefonon, személyesen vagy más módon adhatják meg véleményüket, értékelésüket igénybe vett szolgáltatás, és/vagy termék, és/vagy Adatkezelő magatartása kapcsán.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az ügyfélelégedettség mérése az Adatkezelő jogos érdekén alapul. (Így nincsen szükség az érintett önkéntes hozzájárulására, de az adatkezelés ellen tiltakozhat.) de alapulhat az érintett önkéntes hozzájárulásán is.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. Lásd az ügyfélelégedettség kérdőívének adattartalmát.
 2. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 

  1. Adatkezelő a rendelkezésre álló kapcsolati adatokat felhasználva felveszi a kapcsolatot az érintettel, vagy az érintett a számára elérhető módon vagy úton értékeli az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket/Adatkezelő magatartását.
  2. Adatkezelő az értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben tárolja.
  3. Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban megválaszolja a panaszkezelésnek megfelelően.
  4. Adatkezelő az értékeléseket kiértékeli és megteszi a szükséges lépéseket a minőség javítása céljából.
  5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ügyfélelégedettség mérést adatfeldolgozó segítségével is végrehajthatja. Ilyen esetben az adatfeldolgozó keresi fel az érintettet.
  6. Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (feldolgozásig). Panasz esetén 5 évig.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: saját érintetti nyilvántartásból.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél, pl. adatfeldolgozó számára történhet, ebben az esetben a II. sz. melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik.

 

 


Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/cukorshop/; https://www.youtube.com/channel/UCDsR7QUCIJtiRRVpaP26CrQ; https://www.instagram.com/kavezom.hu/ oldalon.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A közösségi oldalak használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

 


Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

Érintett az Adatkezelőt önkéntesen szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

Kezelt adatok köre és célja:

 

érintett publikus neve azonosítás

publikus fotója azonosítás

publikus e-mail címe kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés,

vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb

művelet célja

 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

Adatkezelés időtartama:

 1. érintett kérésére törlésig.
 2. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke az érintett közösségi oldalon tanúsított tevékenységének megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

 

Honnan vannak az adatok?

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

Adatközlés: a közösségi oldal kezeli az érintett adatait, adat harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: részletesen lásd külön fejezetben.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját érdekében, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

 

Egyéb

 

Adatkezelő a közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.